DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Fundacja Ziemia i My zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ziemiaimy.org

Data publikacji strony internetowej: 11.07.2022r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:11.07.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

W niektórych materiałach brakuje napisów, transkrypcji oraz opisów tekstowych.

Pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Brak mapy strony.

Deklarację sporządzono w dniu: 08.07.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Justyna Banaszczak

e-mail: justyna.banaszczak@ziemiaimy.org

Telefon: 22 3089010

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej lub jej elementu

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub jej elementu której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba główna Fundacji ZIEMIA I MY znajduje się przy ul. Szlacheckiej 2/53 w Warszawie.

Fundacja jednak nie korzysta z siedziby w celach spotkań z osobami zainteresowanymi ani też podopiecznymi. W celu spotkania z zainteresowanymi osobami miejsce spotkań ustalane jest indywidualnie, zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu oraz ustaleniu potrzeb z interesantem. Fundacja zobowiązuje się do znalezienia miejsca do spotkań zgodnie z wytycznymi ustawy o dostępności wg. zapotrzebowania danej osoby.

W Fundacji nie ma dostępnego tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje:

Niniejsza strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.